49061033 امن پردازان کویر | امنیت اطلاعات | امنیت شبکه - امن پردازان کویر | امنیت اطلاعات | امنیت شبکه

امن پردازان کویر | امنیت اطلاعات | امنیت شبکه

محصولات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات APKSIEM

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات APKGate

دسترسی امن به اینترنت

	دسترسی امن به اینترنت APKSWAP

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات APK InfoSIS

Sophos UTM

	Sophos UTM

خدمات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مرکز عملیات امنیت SOC

	مرکز عملیات امنیت SOC

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

	سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

تست نفوذ پذیری Pen Test

	تست نفوذ پذیری Pen Test

مجازی‌سازی Virtualization

	مجازی‌سازی Virtualization

مشتریان