امن پردازان کویر | امنیت اطلاعات | امنیت شبکه

فایروال ایرانی  فایروال بومی APK Gate
APK SIEM
تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
فرصت های شغلی
Slider

محصولات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات
(APK SIEM)

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات APKSIEM

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات
(UTM APKGate)

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات APKGate

دسترسی امن به اینترنت
(APKSWAP)

	دسترسی امن به اینترنت APKSWAP

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
(APK Infosis)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات APK InfoSIS

خدمات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مرکز عملیات امنیت
(SOC)

	مرکز عملیات امنیت <br/><noscript><img class=

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
(ISMS)

	سیستم مدیریت امنیت اطلاعات <br/><noscript><img class=

تست نفوذ پذیری
(Pen Test)

	تست نفوذ پذیری <br/><noscript><img class=

مشتریان