نرم‌افزار تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC) بومی با نام تجاری APK-SIEM

نرم‌افزار تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC) بومی با نام تجاری APK-SIEM

نرم‌افزار تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC) بومی با نام تجاری APK-SIEM

Date

25 مهر 1396

Tags

گواهی